Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

  Zasadniczym celem gospodarki łowieckiej w Lasach Państwowych jest zachowanie zwierzyny jako integralnej części środowiska leśnego. Cel ten, uwzględniając obecny stan środowiska leśnego, jest realizowany głównie przez poprawę warunków bytowania zwierzyny.

Istotnym i niezwykle ważnym problemem gospodarki łowieckiej jest regulowanie liczebności populacji zwierząt łownych w celu minimalizacji szkód w uprawach leśnych (zgryzanie) i młodnikach (spałowanie) oraz w uprawach rolnych przylegających do lasów. Racjonalna i kompleksowa gospodarka łowiecka, obejmuje m.in. zagospodarowanie łowisk, wzbogacanie składu gatunkowego drzewostanów i obrzeży lasu, regulacje liczebności populacji i dokarmianie zwierzyny w okresie zimowym, ogranicza poziom szkód wyrządzonych przez zwierzynę do rozmiarów gospodarczo znośnych.  Całkowite wyeliminowanie szkód jest niemożliwe.

Poziom zagospodarowania łowisk należy mierzyć umiejętnością utrzymania w warunkach naturalnych wysokich stanów zwierzyny, a nie ilością sztuk odstrzelonych.( prof. Szyszko )

Łowiectwo jest elementem kultury i ochrony przyrody.

Gospodarowaniu zwierzyną- jej ochronie, hodowli i stworzeniu odpowiednich warunków bytowania poświęca się  wiele uwagi w Ustawie o lasach i w Ustawie Prawo Łowieckie.

Zadania Służby Leśnej w dziedzinie gospodarowania zwierzyną w warunkach Nadleśnictwa

    ochrona środowiska, tworzenie ostoi, wzbogacanie naturalnej bazy żerowej w lasach,

    analiza stanów zwierzyny, inwentaryzacja, kontrola pozyskania (zgodnie z planem łowieckim ),

    analiza poziomu szkód w lesie oraz ochrona upraw i młodników,

    analiza poziomu nakładów na ochronę upraw i młodników przed zwierzyną,

    wykładanie drzew do spałowania,

    ochrona przed kłusownictwem i wałęsającymi się psami,

    prewencja (częsty pobyt w łowisku, utrzymywanie dobrych kontaktów ze społeczeństwem, pogadanki w szkołach, współpraca z lokalnymi mediami),

    współpraca z Kołami Łowieckimi i Państwową Strażą Łowiecką,

Leśniczy – ( gospodarz leśnictwa )

Prowadzi obserwację stanów poszczególnych populacji i współuczestniczy w inwentaryzacji zwierzyny.

Działania w celu ograniczania szkód łowieckich w lesie, tworzy plan ochrony upraw i młodników oraz organizuje jego wykonanie mając na uwadze jak najmniejsze nakłady, a jak największe efekty.

Pełni służbę o różnej porze dnia (spełnia funkcję strażnika leśnego) – interesuje się na powierzonym mu terenie gospodarką łowiecką     (w tym przestrzeganiem regulaminu polowań, etyką), oraz zwalczaniem kłusownictwa, ma pełną orientację kto przebywa w danym dniu  i w jakim celu na terenie leśnictwa. Współpracuje ze Strażą Leśną i Kołem Łowieckim.

Zadania dzierżawców – kół łowieckich

 - ochrona dziko żyjącej zwierzyny i gospodarowanie jej populacjami

 - ochrona środowiska bytowania zwierzyny, tworzenie ostoi

 - polepszanie warunków bytowania zwierzyny:

  • wykonanie łąk śródleśnych,
  • całoroczne utrzymanie pasów zaporowych,
  • poletka łowieckie (żerowe, pędowe, zgryzowe)
  • nasadzenie drzew owocowych,
  • rozsądne dokarmianie i lizawki,

 - polowanie, czyli pozyskiwanie wielkości rocznego przyrostu zwierzyny

 - przeciwdziałanie kłusownictwu

 - przestrzeganie zasad wykonywania polowania, etyka i tradycje łowieckie

 - współpraca z leśnikami i rolnikami, szkołami i społeczeństwem (dialog i budowanie  zaufania).

Aktualnie w granicach Nadleśnictwa Miastko znajduje się 16 obwodów łowieckich.