Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Miastko, Pasieka 14A, 77-200 Miastko.

Wejście główne do siedziby nadleśnictwa znajduje się w centralnej części budynku między dwoma brązowymi filarami. Aby się do niego dostać należy przejść 33 kroki od bramy wjazdowej chodnikiem po prawej stronie, nastepnie pokonać 2 stopnie i kolejne 3 kroki.

Dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim możliwe jest wejście od strony frontowej przygotowanym podjazdem przy prawym filarze oraz wejściem dla osób niepełnosprawnych zlokalizowanym z tyłu budynku.

Do siedziby można się dostać również za pomocą wejścia służbowego z tyłu budynku, lecz jest ono niedostępne dla osób nieuprawnionych (spoza siedziby nadleśnictwa).

Po prawej stronie budynku gospodarczego usytuowanego za siedzibą nadleśnictwa znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.

Pojazdy parkowane są w wyznaczonych miejscach parkingowych na terenie siedziby nadleśnictwa.

Wejście główne prowadzi do przestronnego holu, z którego kierując się w lewą stronę dojdziemy do sekretariatu - pokoju nr 2, gdzie dokonuje się rejestracji gości. Goście z tego miejsca są doprowadzani na miejsce spotkania przez osobę, z którą byli umówieni.

Sprzedaż drewna prowadzona jest na parterze w pokoju nr 7.

Budynek posiada dwie kondygnacje, z holu na obu kondygnacjach rozchodzą się dwa skrzydła. Korytarze przebiegają przez całą długość skrzydła budynku.

Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów.

Drzwi i przejścia w budynku posiadają minimalną szerokość 90 cm, umożliwiając skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej.

W budynku brak windy, a dostęp na piętro możliwy jest tylko za pomocą schodów, które nie posiadają ułatwień dla osób niepełnosprawnych. Poruszanie się osób niepełnosprawnych po budynku możliwe jest tylko na poziomie parteru.

Na parterze w prawym skrzydle budynku - trzecie drzwi po prawej stronie korytarza - znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

Budynek obsługiwany jest przez pracowników posługujących się językiem polskim i jedną osobę posługującą się językiem angielskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny
na nr 59 857 32 01 lub e-mailowo na adres miastko@szczecinek.lasy.gov.pl.