Wydawca treści Wydawca treści

Edukacja leśna

W  ciągu  roku liczbę osób, z którymi mamy kontakt szacujemy na  około 3 tys. Podczas większych imprez edukacyjnych zajmują się tym tematem osoby z działu technicznego a także kilku leśniczych.

    Edukacja ekologiczna prowadzona w Polsce jest wyrazem ogólnych tendencji
a także porozumień międzynarodowych. W zakres edukacji ekologicznej wchodzi m.in. edukacja leśna społeczeństwa. Od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku edukacja leśna społeczeństwa jest obowiązkiem Lasów Państwowych. Wynika to m.in.
z następujących dokumentów:
•    „Polityka ekologiczna państwa” (Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, maj 1991 r.);
•    Porozumienie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 19 kwietnia 1995 r. w sprawie opracowania  i wdrożenia narodowej strategii edukacji przyrodniczej;
•    Zarządzenie nr 30 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie leśnych kompleksów promocyjnych (LKP);
•    „Polityka leśna państwa” (Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych   i Leśnictwa, marzec 1997 r.);
•    Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (z późniejszymi zmianami),
•    Zarządzenia nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 maja 2003 roku, w sprawie kierunków rozwoju edukacji leśnej w Lasach Państwowych oraz wytycznych do tworzenia programu edukacji leśnej społeczeństwa
w nadleśnictwie.
Wspomniane Zarządzenie nr 57 wprowadziło do praktyki zawodowej Lasów Państwowych dokument zatytułowany „Program edukacji leśnej społeczeństwa
w nadleśnictwie”. Wynikają z niego kierunki rozwoju, zakres i zadania realizowane przez Nadleśnictwo w ramach edukacji. Nadleśnictwo powinno prowadzić edukację leśną wykorzystując naturalne walory przyrodnicze terenu (pomniki przyrody, ciekawe przyrodniczo miejsca: jeziora, źródliska, ścieżki edukacyjno - przyrodnicze itd.), salę narad  w budynku Nadleśnictwa spełniającą rolę izby edukacyjnej.
Do prowadzenia edukacji leśnej Nadleśnictwo wykorzystuje ładnie położoną wiatę tzw. „Dziuplę” – nad oczkiem wodnym (bagnem) w oddz. 288f, a także „Bukowisko” – oddz. 294h oraz inne miejsca zlokalizowane w oddziałach: 288cx, 636d oraz 765d. W zasięgu Nadleśnictwa, w leśnictwie Słosinko (na gruntach innej własności) znajduje się „Wigwam” – obiekt koła łowieckiego „Słonka”.
Bazą do realizacji zadań w terenie jest:
•    ścieżka przyrodniczo – dydaktyczna przebiegająca przez teren dwóch leśnictw  tj. Kaliska (oddz. 573h,i, 574b-f, 582c,o) oraz Biały Dwór (oddz. 575a,f, 583a) o długości 2,7 km.

Partnerami w edukacji leśnej mają być lokalne przedszkola i szkoły, Regionalna Dyrekcje Ochrony Środowiska w Gdańsku i Szczecinie, Starostwa Powiatowe w Bytowie, Człuchowie, Koszalinie oraz Szczecinku, a także organizacje i stowarzyszenia pozarządowe.
    W ramach edukacji przyrodniczo-leśnej Nadleśnictwo bierze udział  w imprezach masowych organizowanych przez lokalne samorządy. Organizuje tematyczne wystawy na tego typu spotkaniach. Oprócz tego na swoim terenie prowadzi różnego rodzaju pogadanki i spotkania leśników z młodzieżą szkolną, konkursy przyrodnicze, turnieje, imprezy rekreacyjne, rajdy rowerowe oraz akcje, między innymi: ,,Sprzątanie Świata”, ,,Dzień Ziemi” itp., które maja na celu promowanie szeroko pojętej ochrony środowiska.    
    Innym celem edukacji przyrodniczo-leśnej w Nadleśnictwie jest zachęcenie wypoczywających gości i miejscowej ludności do uprawiania aktywnego wypoczynku, pokazanie różnorodności występującej tu przyrody oraz przybliżenie problematyki gospodarki leśnej i ochrony przyrody. Odbywać się to może poprzez różne formy edukacji oraz promocji. Do najważniejszych zadań z tego zakresu należy zaliczyć:
•    ustawianie tablic objaśniających poszczególne zagadnienia z ochrony przyrody
i w razie potrzeby z zakresu gospodarki leśnej,
•    unikanie ustawiania tablic z zakazami wstępu; raczej należy informować, gdzie można wejść, gdzie wjechać i pozostawić bezpiecznie samochód,
•    wyraźne oznaczanie granic obiektów szczególnie cennych,
•    komunikaty w lokalnych środkach masowego przekazu,
•    wydawanie folderów,
•    prezentowanie walorów Nadleśnictwa i zagadnień związanych z ochroną przyrody poprzez internet.

    Ważne jest, by podejmowane przez Nadleśnictwo działania edukacyjne
i propagandowe nie ograniczały się wyłącznie do środowiska leśnego, ale by w jak najszerszym zakresie miały miejsce na terenach szkół, urzędów, ośrodków wypoczynkowych, itp. Wszystkie informacje prezentowane na tablicach, w folderach, itp. powinny być napisane językiem przystępnym i powinny zawierać jak najmniej terminów fachowych.