Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Obszary Nadleśnictwa Miastko  charakteryzują się dużą zmiennością siedlisk - od borowych  po podmokłe, bagienne i lasowe. Dominują lasy z przeważającym udziałem sosny (65%) nie brakuje też buka, dębu i brzozy. W wyniku racjonalnie prowadzonej gospodarki leśnej systematycznie wzrasta udział gatunków liściastych na żyźniejszych siedliskach.  W okresie przedwojennym w większości ziemie tych okolic były użytkowane rolniczo,  po wojnie były systematycznie zalesiane, stąd dzisiaj lesistość przekracza 50%, co stawia nas w krajowej czołówce. W Nadleśnictwie Miastko zdecydowanie przeważają drzewostany jednopiętrowe, zajmujące 92,44% powierzchni.

Powierzchniowy udział typów siedliskowych w Nadleśnictwie Miastko w ujęciu procentowym:

 

Udział typów siedliskowych lasu w Nadleśnictwie Miastko

W drzewostanch Nadleśnictwa Miastko jako gatunki panujące wystepuje 15 gatunków drzew. Głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna, panująca na 65,10 % powierzchni. Ważnymi gatunkami są jeszcze buk, brzoza, świerk, dęby, modrzew, olsza. Powierzchniowy udział gatunków w Nadleśnictwie Miastko w ujęciu procentowym:

   

 

Udział miąższościowy gatunków panujących w Nadleśnictwie Miastko – stan na 1.01.2017 r.

 

Zestawienie spodziewanego bieżącego rocznego przyrostu miąższości wg gatunków panujących

 

 

Wielkość przyrostu w poszczególnych gatunkach jest ściśle związana z udziałem danego gatunku w powierzchni Nadleśnictwa, stąd też najwyższego przyrostu należy się spodziewać w drzewostanach sosnowych. Udział sosny w przyroście ogólnym stanowi 68,75%. Spodziewany bieżący roczny przyrost miąższości w drzewostanach nieobjętych użytkowaniem rębnym stanowi 90% całości spodziewanego przyrostu tablicowego i wynosi  136805 m3 brutto. Uzyskany w ostatnim dziesięcioleciu roczny przyrost bieżący użyteczny wynosił 168795 m3 brutto, a wielkość rocznego spodziewanego tabelarycznego przyrostu miąższości określono na 149540 m3 brutto.