Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

 

Zestawienie obszarów chronionego krajobrazu w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Miastko

Lp.

Nazwa obszaru

Data utworzenia

Pow. ogólna obszaru

Pow.
w zasięgu
N-ctwa

Grunty
N-ctwa

ha

1

2

3

4

5

6

1.

„Jezioro Bobęcińskie Wielkie ze Skibską Górą”

08.12.1981 r.

3328,00

3328,00

2008,93

2.

„Źródliskowy obszar Brdy i Wieprzy na wschód od Miastka”

11776,00

6436,35

2149,28

 

Lp.

Nazwa obszaru

Data utworzenia

Pow. ogólna obszaru

Pow.
w zasięgu
N-ctwa

Grunty
N-ctwa

ha

1

2

3

4

5

6

3.

„Okolice Żydowo-Biały Bór”

17.11.1975 r.

12350,00

5474,07

2905,49

 

Razem powierzchnia

27454,00

15238,42

7063,70

Obszary chronionego krajobrazu „Jezioro Bobęcińskie Wielkie ze Skibską Górą” oraz „Źródliskowy obszar Brdy i Wieprzy na wschód od Miastka” ustanowione zostały Uchwałą nr X/42/81 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Słupsku z dnia 8 grudnia 1981r. (Dz. Urz. Woj. Słupskiego z 1981 r.,  Nr 9 poz. 23), podtrzymaną Rozporządzeniem nr 5/05 Wojewody Pomorskiego z dnia 24 marca 2005 r. (Dz.Urz. Woj. Pom. z 2005 r.,  Nr 29 poz. 585). Aktualnie obowiązującym aktem prawnym w stosunku do tych dwóch obszarów jest Uchwała Nr 1161/XLVII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2010 r. (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2010 r.,  Nr 80 poz.1455). Natomiast obszar chronionego krajobrazu „Okolice Żydowo-Biały Bór” powołano Uchwałą Nr X/46/75 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie z dnia 17 listopada 1975 r. (Dz. Urz. Woj. Koszalińskiego, z 1975 r.,  Nr 9 poz. 49), podtrzymaną Rozporządzeniem nr 4/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 marca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2005 r.,  Nr 25 poz.497). Aktualnie obowiązującym aktem prawnym w stosunku do tego obszaru jest Uchwała Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Zach. z 2014 r., poz. 1637). Łączna powierzchnia obszarów w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Miastko wynosi 15238,42 ha, co stanowi 32,1% ogólnej powierzchni zasięgu Nadleśnictwa. Grunty zarządzane przez Nadleśnictwo, obejmujące OChK, zajmują łącznie 7063,70 ha, czyli 30,7% ogólnej powierzchni Nadleśnictwa.