Wydawca treści Wydawca treści

FUNDUSZE UNIJNE

W Nadleśnictwie Miastko realizowane są projekty współfinansowane przez Unię Europejską:

1.     Przedsięwzięcie pn.: "Rozwój bazy szkółkarskiej i przechowalniczej w Nadleśnictwie Miastko na potrzeby przebudowy ekosystemów leśnych i zalesień".
Umowa na dofinansowanie w formie dotacji nr 699/2009/Wn-50/OP-LE-SZ/D z dnia 08.12.2009 r.
Podmiot odpowiedzialny: Nadleśnictwo Miastko
Podmiot dotujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Przewidywana wartość przedsięwzięcia: 1 492 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 039 408,00 zł
W wyniku realizacji przedsięwzięcia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansował zadania mające na celu:
- przebudowę deszczowni z półstałej na stałą,
- budowę przechowalni sadzonek,
- budowę kompostowni,
- zakup maszyn szkółkarskich (2 szt.).

2.     Projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej  pn.: "Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych"

Umowa: Porozumienie nr 1113/JN/2010 z dnia 12.08.2010 r.

Nr projektu POIS.03.01.00-00-003/09

W wyniku realizacji przedsięwzięcia zostaną dofinansowane zadania mające na celu:

- przebudowa urządzeń melioracyjnych w Leśnictwie Starżno, Koczała, Miastko, Kaliska, w okolicach Filosa- Leśnictwo Grabowo,

- Modernizacja zbiorników retencyjnych- stawów rybnych w Leśnictwie Kawcze,

- Rozbudowa zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Kaliska.

3.  Realizacja operacji w ramach Programu w zakresie osi 2 „ Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich", działania „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" ,schemat „I. Wsparcie dla obszarów, na których nastąpiła katastrofa naturalna lub klęska żywiołowa"

Umowa przyznania pomocy nr 01598-69150-OR1600003/10 z dnia 20.09.2011 r.

Podmiot odpowiedzialny: Nadleśnictwo Miastko
Podmiot dotujący: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie.
Wartość dofinansowania: 175 000,00 zł.

4.  Realizacja operacji w ramach Programu w zakresie osi 2 „ Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich", działania „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych", schemat „II. "

Umowa przyznania pomocy nr 02504-69150-OR1600001/13 z dnia 07.05.2014 r.

Podmiot odpowiedzialny: Nadleśnictwo Miastko
Podmiot dotujący: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie.
Wartość dofinansowania: 876 711,00 zł.