Wydawca treści Wydawca treści

Drzewostany referencyjne

Wyznaczenie ostoi różnorodności biologicznej prowadzono na podstawie Zarządzenia Nr 7 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku z dnia 31 stycznia 2014 r. aktualizującego „Wytyczne w sprawie ochrony różnorodności biologicznej oraz zasobów rozkładającego się drewna w ekosystemach leśnych na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku”, które wprowadzono Zarządzeniem nr 5 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku z dnia 2 marca 2010 r.

W lasach Nadleśnictwa Miastko ostoje różnorodności biologicznej obejmują 316 pododdziałów (625,63 ha); ich lokalizację podano w załącznikach. Powierzchnię ostoi i udział siedlisk w ostojach przedstawia tabela:

Udział kategorii ostoi różnorodności biologicznej w Nadleśnictwie Miastko

Lp.

Kod ostoi

Nazwa kategorii

TSL

Pow. ha

Liczba wydzieleń

% pow.

1

2

3

4

5

6

7

1.

A

strefy ochrony całorocznej ptaków

Lśw

28,03

10

4,5

2.

B

d-stany na siedliskach bagiennych (Bb, BMb, LMb, Ol)

Bb, BMw, BMb, LMb

318,30

141

50,9

3.

C

d-stany na obszarach ze szkodami powodowanymi przez bobry

LMśw, Lśw, Ol

8,42

7

1,3

4.

D

d-stany związane z ochroną dziedzictwa kulturowego

LMśw

0,51

1

0,1

5.

E

d-stany stanowiące enklawy wśród pól, szczególnie przy braku dróg dojazdowych

LMśw

1,07

2

0,2

6.

I

wyspy

Lśw

1,14

1

0,2

7.

N

d-stany o cechach zbliżonych do naturalnych (np. d-stany przeszłorębne w stanie A lub B wg inwentaryzacji przyrodniczej) oraz d-stany zachowawcze

LMw, Lśw

9,31

4

1,5

8.

T

d-stany na obszarach o zwiększonej trudności przy pozyskaniu i zrywce (zbocza, wąwozy, tereny podtopione i zalewowe)

BMśw, LMśw, LMw, Lśw, Lw, Ol

77,11

51

12,3

9.

W

d-stany na nadbrzeżnych strefach ekotonowych (przy bagnach, jeziorach, rzekach, torfowiskach, innych zbiornikach wodnych, np.
p-poż.)

Bb, BMśw, BMw, BMb,
LMśw, LMw, Lśw, Lw, Ol, OlJ

180,08

97

28,8

10.

Z

d-stany na źródliskach i strefach wysięków

Lw, Ol

1,66

2

0,2

Razem

625,63

316

100,0

Ostoje różnorodności biologicznej stanowią łącznie 3,0 % powierzchni gruntów zalesionych. Największą powierzchnię zajmują d-stany na siedliskach bagiennych – 318,30 ha (50,9 %) oraz d-stany na nadbrzeżnych strefach ekotonowych – 180,08 ha (28,8 %). Znaczny udział mają również ostoje wyznaczone na obszarach o zwiększonej trudności przy pozyskaniu i zrywce – 77,11 ha (12,3 %) oraz drzewostany w strefach ochrony całorocznej ptaków 28,03 ha (4,5 %).

Należy podkreślić, że zgodnie z zarządzeniem nr 7 Dyrektora RDLP z dnia 31.01.2014 r. w przypadku tworzenia nowych ostoi lub likwidacji wcześniej uznanych, Nadleśniczy występuje do RDLP w Szczecinku z wnioskiem o akceptację dokonania odpowiednich zmian wraz z uzasadnieniem.

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że wszelkie uwagi oraz propozycje dotyczące nowych obszarów referencyjnych można nadal zgłaszać do nadleśnictwa.

Wszelkie opinie, propozycje i uwagi dotyczące powyższych obszarów prosimy zgłaszać do Pana Jakuba Felskiego tel. +48 59 857 05 56 email: jakub.felski@szczecinek.lasy.gov.pl